Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZOP - Zkouška ovladatelnosti psa


KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZOP

1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
2. Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného stupně zkoušky.
3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků . Obecně platí, že u cviků zk. ZOP může psovod používat zvukové i posunkové povely a to součastně.

OBSAH ZKOUŠKY ZOP

I. Základní část

1. Přivolání - volba ze dvou variant;
a) v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
b) za pohybu k noze psovoda

2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)

3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)

4. Sedni - lehni - vstaň ( na vodítku (10 bodů)

5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) (10 bodů)

II. Cviky skupinové a speciální.

Počet psů ve skupině je 3 -5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.

1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)

2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku) (10 bodů)

3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)

4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)

5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)

CELKEM 100 bodů

Minimální počet bodů pro získání zkoušky (70 bodů)

KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZKOUŠKY ZOP PRO ZÁKLADNÍ ČÁST

1. PŘIVOLÁNÍ (10)

Varianta A

Povelu: "Ke mně" a upažení levé ruku s následným připažením "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.

Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "Volno" musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem "Ke mně". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel "K noze" má pes usednout k noze psovoda.

Varianta B

Povely: "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruce na levé stehno

příp. "Sedni" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno (možno použít u zastavení). Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "Volno" musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí "K noze". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel "K noze" nebo "Sedni" usedá k jeho levé noze.

Pozn. Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "Volno" a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se pes musí vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po 3. povelu, může být cvik PŘIVOLÁNÍ anulován.

2. OVLADATELNOST NA VODÍTKU (10)
Povelu: "K noze" a tlesknut (dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni")
Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
Povel "K noze" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "Sedni"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

3. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10)
Obdoba cviku a.2 ovšem s neupoutaným psem. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 20 cm.

4. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ {10)
Povely: "Sedni" - lebky úder levou rukou na levé stehno
"Lehni" - mávnuti levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
"Vstaň" - mírné pokrčení v kolenou Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.
Pozn. U zkoušky ZOP je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

5. ODLOZENÍ (10)
Povely: "Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
"Zůstaň" - mírné přiloženi dlaně levé ruky před čenich psa.
Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "Zůstaň". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušeni dalšího psa v poslušnosti.
Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí z místa o více než 3 metna je cvik také anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod - po předchozí dohodě s rozhodčím - odložit psa na vlastní textilní podložku velikostí svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky (čistota, zápach apod.).

PRO CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Počet psů ve skupině je 3-5, velikost i složení skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.
 • Je žádoucí, aby ve skupině byli psi přátelští, kteří k sobě necítí žádnou antipatii, nebol' jakýkoliv projev agresivity vůči ostatním psům či psovodům ve skupině může znamenat vyloučení psa ze zkoušky
 • Pokud zde není uvedeno jinak, platí pro cviky v této části stejné povely i podmínky provádění jako v části základní, Cviky však na pokyny rozhodčího provádějí všichni psovodi i psi ve skupině současně.

Pro pohyb celé skupiny může rozhodčí použít další povely:

 • Vlevo (vpravo 1 protichodem - Povel se vydává, když jde skupina v zástupu za sebou. Po povelu se psovod na prvním místě otočí ve smyslu povelem daného směru {v poloměru cca l m) do protisměru(o 180o), Ostatní pokračují každý až do místa, kde se l.otáčel a provedou totéž. Skupina jde nakonec protisměrně.
 • Vlevo (vpravo 1 utočit " - Obdoba předchozího povelu s tím rozdílem, že se l . psovod na povel otáčí v daném směru v poloměru asi 1 m tak dlouho, dokud neuslyší povel : "Směr přímý". Takto lze skupinu navést např.,do kolmého směru apod.
 • Bude-li ve skupině některý pes neukázněný tak, že svým chováním naruší opakovaně cvičení ostatních psů, může být jeho posuzování rozhodčím ukončeno.
 • Pokud na zkouškách nebude potřebný počet psů plnicích stejný stupeň zkoušky (alespoň 3), musí se skupina doplnit na potřebný počet pomocnými psy. Tyto psy je povinen připravit pořadatel zkoušek.
 • Vzdálenost psovodů ve skupině upraví před začátkem posuzování rozhodčí, Mezery by však po celou dobu posuzování neměly být menší než 2 metry a větší než 4 metry. Psovodi ve skupině jsou povinni upravit své tempo chůze tak, aby řadu nepředbíhali, ani se příliš neopožďovali.

1. OVLADATELNOST NA VODÍTKA
ve skupině (10 bodů) viz cvik č. 2 pro Zákl. část

2. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ NA VODÍTKU
ve skupině (10 bodů)
Provádí se pouze na vodítku, jinak platí popis cviku č.4 pro Zákl. část.

3. ODLOZENÍ V LEZE
ve skupině (10 bodů)
Psi jsou odloženi ve vzdálenosti 30 kroků po dobu 2 minut. Jinak platí popis cviku č.S pro Zákl. část,

4. PŘENESENÍ PSA PSOVODEM A CIZÍ OSOBOU
(10 bodů)
Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. pes má náhubek nasazen po celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či k cizí osobě {pomocníkovi), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen není.Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.

Průběh cviku

a) pro psy, které unese ledna osoba {závisí na fyzické zdatnosti psovoda a pomocníka)
Psovod zvedne svého psa opatřeného náhubkem ze země či z vyvýšené podložky (lavice, stůl apod,) a v náručí ho nese S metrů k cizí osobě (pomocníkovi). Zde psa cizí osobě předá a ta jej v náručí přenese zpět do výchozího místa. Tam psa opatrně položí na zem nebo na podložku.Psovod jde zároveň s pomocníkem a psa si na výchozím místě převezme.

b) pro osy , kteří musí byt (pro svoji váhu) neseni více osobami
Psovod a cizí osoba (jeden příp. více pomocníků), zvednou psa opatřeného náhubkem ze země či vyvýšeně podložky (lavice, stůl apod.) tak, aby cizí osoba nesla psa u hlavy. Pak v náručí nesou psa 10 metrů. Mohou jít rovně a po 10 metrech psa položit na zem, nebo jdou 5 metrů a vrátí se zpět do výchozího místa, tam položí psa na podložku.
Pokud psovod ze zdravotních důvodů nemůže svého psa přenášet, může ho (po dohodě s rozhodčím) nahradit jiný pomocník určený pořadatelem.

5. CHŮZE PO NEPŘÍJEMNEM MATERIÁLU (10 bodů)
Nepříjemným materiálem se zde rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu; igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea příp.led. Pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu. Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. Pořadatel ručí za to, že pohyb psů bude bezpečný, ručí taká za přípravu cviku. Po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.
Povel: K noze . - tlesknutí dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni" (při zastavení)

Psovod se psem na vodítku u nohy přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi.
Pes by se měl chovat přirozené, měl by jít sebevědomé u nohy a po zastavení ihned usednout. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.

ZPO1 - Zkouška psa obranáře prvního stupně

Kritéria pro zkoušku ZPO 1.

1) Stáří psa nejméně 18 měsíců.

2) Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu stupně zkoušky.

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z=povel zvukový, P=povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba součastně.

4) Pro úspěšné splnění zkoušky je nutno získat v každé části zkoušky nejméně 70% bodů.

Náplň zkoušky ZPO 1, dosažitelné body

1. Poslušnost:

podle ZVV 1
100 (70)

2. Obrana:

a) odhalení pomocníka
- průzkum terénu (60x100 kroků, přírodní terén, čas 5 minut) - max.10 bodů
- vyštěkání pomocníka - max.10 bodů
b) zajištění pomocníka
- prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků) - max.10 bodů
- hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) - max.10 bodů
c) ochrana psovoda
- přepadení psovoda při doprovodu pomocníka - max.15 bodů
- ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů
d) samostatná činnost psa
- zadržení pomocníka (150 kroků) - max.15 bodů
- ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů
e) odolnost psa
- cvik se napojuje na cvik zadržení (při protiútoku dva údery po zákusu) - max.20 bodů

3. Celkem
(poslušnost, obrana)

Připomínky k provádění zkoušky ZPO 1

1) Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu "Metodika a provádění cviků".

2) Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník po uplynutí dvou minut od doby ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes pustí, pokračuje hlídání ještě jednu minutu.

3) Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení, až doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

4) Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa, u ostatních cviků je povel pro pouštění povolen.

ZPO2 - Zkouška psa obranáře druhého stupně

Kritéria pro zkoušku ZPO 2

1) Stáří psa nejméně 18 měsíců.

2) Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPO 1.

3) Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z=zvukový povel P=povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jednoho z povelů nebo oba součastně.

4) Pro úspěšné splnění zkoušky je nutno získat v každé části zkoušky nejméně 70% bodů.

Náplň zkoušky ZPO 2, dosažitelné body

1.Poslušnost:
podle ZVV3.

2. Obrana:
a) odhalení pomocníků
- průzkum terénu (60x200 kroků, přírodní terén, čas 10 minut) - max.20 bodů
- vyštěkání pomocníků (2 pomocníci) - max.20 bodů
b) zajištění pomocníků
- prohlídky, výslechy, doprovody - max.20 bodů
- hlídání pomocníků (2 + 1 minuta) - max.20 bodů
c) ochrana psovoda
- přepadení při prohlídce - max. 15 bodů
- ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů
- přepadení psovoda při doprovodu pomocníka - max.15 bodů
- ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů
d) samostatná činnost psa
- zadržení pomocníka (200 kroků) - max.15 bodů
- ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů
- útok druhého pomocníka (50 kroků) - max. 15 bodů
- ovladatelnost (pouštění) - max.5 bodů
e) odolnost psa
- cvik se napojuje na protiútoky obou pomocníků na psa (při protiútoku dva údery po zákusu) - max.40 bodů

Připomínky k provádění zkoušky ZPO 2

1) Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika a provádění cviků".

2) Obrana se provádí se dvěma pomocníky.

3) Vzdálenost mezi úkryty pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí být nejméně 100 kroků.

4) Nalezení pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí odpovídat pořadí jejich umístění v terénu.

5) Po nalezení prvého pomocníka se provádí jeho prohlídka. Během prohlídky provádí pomocník přepad psovoda.

6) Po zákroku psa psovod prohlídku pomocníka dokončí a provádí výslech pomocníka.

7) Po výslechu předá psovod pomocníka vedoucímu akce, který během průzkumu terénu postupoval za psovodem spolu s rozhodčím. Vedoucí akce s pomocníkem zůstávají na místě až do dalšího splnění podmínek zkoušky.

8) Po nalezení druhého pomocníka následuje jeho prohlídka, výslech a doprovod k vedoucímu zkoušek. Dále pokračuje doprovod obou pomocníků.

9) Během doprovodu, po ujití asi 20 kroků, podnikne jeden z pomocníků na psovoda útok, druhý pomocník začne utíkat z místa střetu. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do 20 kroků.

10) Pes má zlikvidovat útok pomocníka a zadržet pomocníka, který se snažil utéct.

11) Po likvidaci útoku a úniku pomocníků pokračuje doprovod obou pomocníků asi 20 kroků až k místu dalšího cviku-hlídání.

12) Při cviku hlídání se pomocníci rozcházejí na pokyn rozhodčího po uplynutí dvou minut od ukrytí psovoda.

13) Když pes provede zákrok u jednoho z nich, druhý pomocník utíká, zatímco první pomocník zůstane stát. Zákrok na dva pomocníky musí být proveden do 20 kroků.

14) Po likvidaci úniku obou pomocníků pokračuje jejich střežení jednu minutu.

15) Při cviku samostatná činnost psa zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a samostatné pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

16) S vyjímkou počátku cviku "samostatná činnost" má pes provádět zákroky samostatně.

17) U cviků b) a d) obrany se vyžaduje samostatné pouštění. U ostatních cviků je povel pro puštění povolen.

ZZO - Zkouška základní ovladatelnosti


Kritéria pro zkoušku ZZO

 1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.

Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body

1. Poslušnost:

a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10
d) za pochodu odložení vleže ZP 10
e) aport volný (předmět psovoda) ZP 10
f) odložení psa (15 kroků) ZP 10
    60 (42)

2. Speciální cviky

a) přivolání psa za ztížených podmínek ZP
b) chování psa ve skupině osob ZP
c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě ZP

Připomínky k provádění zkoušky ZZO

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu "Metodika a provádění cviků".
 2. Přivoláním psa libovolným způsobem se rozumí způsob přivolání psa, který v obou způsobech popisuje druhá část tohoto ZŘ.
 3. Ovladatelnost psa na vodítku se provádí za chůze s obratem vlevo, vpravo bok a čelem vzad.Předepsaný pohyb psa na vodítku u nohy se přezkouší i za poklusu na rovném úseku dlouhém 10 kroků. Provede se přezkoušení ovladatelnosti psa na místě -obraty vlevo, vpravo bok a čelem vzad.
 4. Cvik "Sedni - lehni" se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí a po třech
  sekundách na povel rozhodčího psa posadí.
 5. Odložení za pochodu vleže se provede po 10 - 15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem položí a aniž by měnil rytmus a způsob chůze pokračuje dále ještě 10 kroků. Na povel rozhodčího se otočí a vrací se ke psu. Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na další pokyn rozhodčího psa posadí.
 6. Ke cviku "Aport volný" může použít psovod libovolný předmět. Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek. Pes musí donést předmět do vzdálenosti minimálně 2 kroky od psovoda.
 7. Při cviku "Odložení psa" se dostaví psovod se psem na určené místo. Zde zaujme základní postoj, pes sedí u levé nohy. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího.
 8. Cvik "Přivolání psa za ztížených podmínek" se může provádět na cvičišti nebo přilehlých prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 kroků a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psy na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků budou dvě osoby, které si budou hrát s míčem a to buď si můžou házet nebo kopat ve vzdálenosti od sebe asi 5 kroků. Míč se musí pohybovat větší část doby po zemi. Psovod dá psovi povel "Volno" do směru, kde jsou dva psovodi se psy a dvě osoby, hrající si s míčem. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem minimálně 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután (hlasitým hovorem, křikem, pohybem). Způsob přivolání si může psovod zvolit. Cílem cviku je přivolat psa který je zaujat výše popisovanými činnostmi. Pes, který se vzdálí od psovoda, nesmí napadat psy, psovody a osoby, hrající si s míčem.
 9. Cvik "Chování psa ve skupině lidí". Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si posadí u levé nohy a začne s nimi rozhovor. Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují se do hovoru. Po dalších 30 vteřinách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví se těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat a nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.
 10. Cvik "Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě" se provádí v prostoru mimo cvičiště, pokud možno v místech, kde je mírný pohyb osob (možno i pomocníků). Psovod se psem na vodítku a náhubkem přichází k rozhodčímu, zde se zastaví, posadí psa a s rozhodčím se pozdraví podáním ruky. Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko, maximálně 2m dlouhé. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází do úkrytu vzdáleného minimálně 20 kroků. Pes může být v jakékoliv poloze. Po 1 minutě od doby, kdy psovod zašel do úkrytu přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob. Po 30 vteřinách přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa pomocník se psem. Při setkání s rozhodčím a i v době, kdy je uvázaný, se pes musí chovat klidně, nemá štěkat a na procházející osoby ani na psa nesmí útočit.
 11. Hodnocení provedení cviků části "Poslušnost" se provádí jako u ostatních zkoušek tohoto zkušebního řádu.
 12. Hodnocení speciálních cviků:
  a) přivolání psa za ztížených podmínek
  • okamžitá reakce na povel a rychlé, přímé a radostné přiběhnutí k psovodovi, malé nepřesnosti v ukončení cviku - prospěl výborně
  • vyžádání druhého a třetího povelu, pomalý a nepřímý příchod - prospěl
  • pes nepřijde ani na třetí povel ke psovodovi - neprospěl.

  b) chování psa ve skupině lidí
  • pes sedí klidně u nohy psovoda, na přicházející osoby reaguje klidem - prospěl výborně
  • pes při příchodu osob projevuje mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit - prospěl
  • pes při příchodu osob projevuje velký neklid, to ať už přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k uklidnění je třeba opakovaných povelů, na které pes reaguje nedostatečně - neprospěl.

  c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
  • pes se při setkání s rozhodčím chová klidně, po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný, neprojevuje bázeň, ani agresivitu, kolem jdoucí osoby a psa klidně sleduje - prospěl výborně
  • při setkání s rozhodčím projeví mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu štěká, na procházející osoby a psa štěká bez úmyslu je napadnout - prospěl
  • při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadení, po uvázání silný neklid, procházející osoby a psa napadá - neprospěl.
 13. Pro splnění části "Speciálních cviků" je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na "Prospěl" a v jednom může být hodnocen "Neprospěl".